Wykaz ważniejszych prac projektowych wykonanych samodzielnie lub w zespole

Konserwatorskie prace projektowe z nadzorem autorskim


Konserwatorskie prace badawcze


Wykaz wykonanych inwentaryzacji


Prace studialne, opinie i ekspertyzy oraz nadzory konserwatorskie (poza autorskimi)


Konserwatorskie opracowania urbanistyczne

©2012 Cempla i Partnerzy Konserwacja Zabytków